}s
lw\
ɐs
̃_C
 6F32 l
 6F39 ɐᏼ
 6F43 q
 6F52 ]ˋ
 6F54 
 6F57 ÐV
 7F00 삪u
 7F03 v
 7F06 
 7F09 ɐ


8.\gbv
9.gbv